УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ

УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ

УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ

План-прием за полудневна предучилищна подготвителна група - учебна 2020/2021 година - 8 деца  (родени през 2015 г. ).

РОДИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

https://kg.sofia.bg/isodz/

План-прием за І клас - учебна 2020/2021 година - 66 ученици ( 54 - Английски език и 12 - Немски език).

КАНДИДАТСТВАНЕ - СЪГЛАСНО СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС И ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ.

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

https://48ou.priem1klas.eu/