За нас

Утвърдило се през годините като водещо учебно заведение с дългогодишна история и най-вече с постиженията си в образователното дело, неговата визия се формира като ключов, притегателен образователен център, чиято основна ценност е високото качество на овладените знания и компетентности.

НАШАТА ВИЗИЯ Е:

"48. ОУ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ“ - УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ ,  УЧИЛИЩЕ С БЪДЕЩЕ"

Училището ни трябва да се развива като място за формиране на личностни умения у учениците ни за активно взаимодействие с факторите на социалната среда, уважение към гражданските права и  отговорностите, нетърпимост към проявите на агресия и насилие.

НАШАТА МИСИЯ Е:

"48. ОУ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ“ - УЧИЛИЩЕ, ПРЕДОСТАВЯЩО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ"

В този аспект мисията на училището е устойчиво продължение на започнатия процес на работа за достигане на максимално качество на обучение и възпитание на учениците чрез демократизация на общоучилищния живот, създаваща условия за оптимално разгръщане на индивидуалността на всяко дете и ученик.

НАШАТА ЦЕЛ Е :

ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНО И ОТГОВАРЯЩО НА СВЕТОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ