Преподаватели

През учебната 2019/2020 година в 48. ОУ работят 48 педагогически специалисти.

От тях 3 са с присъдена Първа ПКС, 3 - с Втора ПКС, 2 - с Трета ПКС, 5 - с Четвърта ПКС и 17 - с Пета ПКС.