Преподаватели

През учебната 2022/2023 година в 48. ОУ работят 45 учители.

От тях 3 са с присъдена Първа ПКС, 4 - с Втора ПКС, 3 - с Трета ПКС, 11 - с Четвърта ПКС и 15 - с Пета ПКС.