Преподаватели

През учебната 2023/2024 година в 48. ОУ работят 40 учители.

От тях 3 са с присъдена Първа ПКС, 5 - с Втора ПКС, 4 - с Трета ПКС, 9 - с Четвърта ПКС и 12 - с Пета ПКС.