Специалисти по подкрепа за личностно развитие

Подкрепа за личностно развитие на децата/учениците оказват 6 педагогически специалисти (двама ресурсни учители, двама психолози и двама логопеди).